İcra ve İflas Kanunu

İcra ve İflas Kanunu

7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte İcra İflas Kanunu başta olmak üzere çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.
Kanun ile birlikte önemli olarak iflas erteleme kurumu kaldırılmış ve belirli kişiler için elektronik tebligat zorunluluğu getirilmiştir. İcra ve İflas Kanun'da alışılmış müesseselerin kaldırılması ve birçok yenilik getiren bu değişikliklere aşağıda dikkatinizi çekmek isteriz.

1. İflas ertelemenin kaldırılmasıyla hangi hukuki çözümler getirilmiştir?
İflas erteleme kurumu yürürlükten kaldırılmış ve bunun yerine konkordato kurumunun daha etkin olarak kullanılması amacıyla bazı değişiklikler yapılmıştır. Bilindiği üzere 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile düzenlenmiş bulunan iflas erteleme kurumu alacaklıların herhangi bir şekilde söz sahibi olmaması, sürecin borçlu ve mahkeme arasında yürütülmesi ve yaşanan yargılama sorunları dolayısıyla eleştirilmekteydi.
Yukarıdaki gerekçeler kapsamında 7101 sayılı Kanun'la iflasın ertelenmesi kurumu tamamıyla yürürlükten kaldırılmış ve bunun yerine alacaklılar ile borçlunun bir müzakere sonrasında anlaşmaları ve bu anlaşmanın mahkemece tasdiki esasına dayanan konkordato kurumunun daha etkin ve aktif bir şekilde kullanılmasına yönelik değişiklikler yapılmıştır.
Bu değişiklikler kapsamında borçlu iflastan kurtulmak için başvuracağı konkordato talep edebilecektir. Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında olan borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilecektir.
Konkordatoyu, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlayabiliriz.

2. İflas aşamasında mahkemenin üstlendiği görevlerdeki değişiklikler nelerdir?
Mahkemece, kesin mühlet kararıyla beraber veya kesin mühlet içinde uygun görülecek bir zamanda 7 alacaklıyı geçmemek, herhangi bir ücret takdir edilmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla ayrıca bir alacaklılar kurulu oluşturulabilecektir.
Bu durumda alacakları, hukuki nitelik itibarıyla birbirinden farklı olan alacaklı sınıfları ve varsa rehinli alacaklılar, alacaklılar kurulunda hakkaniyete uygun şekilde temsil edilecek ve alacaklılar kurulu oluşturulurken komiserin de görüşü alınacaktır.

3. Mühlet aşamasında kanun yolu denetimine sınırlama getirilmesi hakkındaki değişiklikler nelerdir?
Konkordato hakkındaki kapsamlı kanun yolu denetimi, konkordatonun tasdiki aşamasında kabul edilerek, mühlet aşamasında kanun yolu denetimi sınırlandırılmış olup kesin mühlet talebinin kabulü ile mühletin kaldırılması talebinin reddine ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurulamayacaktır.
Kesin mühlet talebinin değerlendirilmesi sonucunda, hakkında iflas kararı verilmeyen borçlunun konkordato talebinin reddine karar verilirse borçlu veya varsa konkordato talep eden alacaklı bu kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde istinaf yoluna başvurabilecek ve bölge adliye mahkemesinin kararı kesin olacaktır.

4. İmtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılması hakkındaki değişiklikler nelerdir?
Borçluya karşı ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanamayacaktır. Bir takip muamelesi ile kesilebilen zaman aşımı ve hak düşüren müddetler işlemeyecektir. İmtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilecek, bu alacaklar için mühlet içinde olsa da takip başlatılabilecek ve başlamış takipler devam edecektir.
Tasdik edilen konkordato projesi, aksine hüküm içermediği takdirde, kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesi duracaktır.

5. Sözleşmelerin konkordato nedeniyle sona ermeyeceğine ilişkin değişiklik ne getirmektedir?
Sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerde yer alıp da borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih nedeni sayılacağına veya borcu muaccel hale getireceğine ilişkin hükümler, borçlunun konkordato yoluna başvurması durumunda uygulanmayacaktır. Dolayısıyla, taraflardan birisinin konkordatoya başvurması artık sözleşmelerin fesih sebebi olarak kabul edilmeyecektir.
Sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunmasa dahi sözleşme, borçlunun konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle sona erdirilemeyecektir.

6. Konkordato projesinin hazırlanmasındaki değişiklikler nelerdir?
Alacaklılar, komiser tarafından yapılacak ilanla 15 gün içinde alacaklarını bildirmeye davet edilecek olup konkordato komiseri, borçluyu iddia olunan alacaklar hakkında açıklamada bulunmaya davet edecektir.
Konkordato projesinin hazırlanması, alacakların bildirilmesi ve tahkiki tamamlandıktan sonra komiser, yapacağı yeni bir ilanla alacaklıları, konkordato projesini müzakere için toplanmaya çağıracak ve toplantı günü ilandan en az 15 gün sonra olacaktır.

7. Finansal kiralama konusu malların iadesindeki değişiklikler nelerdir?
Tasdik kararında finansal kiralama konusu malların iadesi, borçlunun talebi üzerine karardan itibaren bir yılı geçmemek üzere ertelenebilecektir.

8. Borçlu ve alacaklıların istinaf ve temyiz işlemlerindeki değişiklikler nelerdir?
Konkordato hakkında verilen karara karşı borçlu veya konkordato talep eden alacaklı, kararın tebliğinden, itiraz eden diğer alacaklılar ise tasdik kararının ilanından itibaren 10 gün içinde istinaf yoluna başvurulabilecek, Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı 10 gün içinde temyiz yoluna gidilebilecektir.

9. Borçlu ve alacaklıların istinaf ve temyiz işlemlerindeki değişiklikler nelerdir?
Kanunla, İcra ve İflas Kanunu'na, "Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve Borçların Yapılandırılması" başlığıyla yeni bir madde eklenmiştir. Maddeyle rehinli alacaklılarla müzakere usulü, şartları ve karşılığında rehin tesis edilmiş borçların yapılandırılmasına hükümler düzenlenmiştir. Buna göre, adi konkordatoda borçlu, ön projede belirtmek suretiyle alacaklı lehine rehin tesis edilmiş borçlarının yapılandırılmasını talep edebilecektir.

10. Rehinli alacaklılara ilişkin yapılan değişiklikler nelerdir?
Alacaklılar toplantısı borçlunun konkordato projesini kabul etmezse, bu madde uyarınca anlaşma yapmış olan rehinli alacaklıların borçluyla akdetmiş bulundukları anlaşmalar ve anlaşma yapmamış olan rehinli alacaklılar için hazırlanmış olan ödeme planı geçerli hale gelmeyecektir.
 
 

Yazıyı Paylaş:    

Diğer İçerikler

“Türk Kızılayı’ndan” Bursa İş Dünyasına Altın Madalya

“Türk Kızılayı’ndan” Bursa İş Dünyasına Altın Madalya

“Türk Kızılayı’ndan” Bursa İş Dünyasına Altın Madalya

Devamını Oku
Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Devamını Oku
OTOMOBİL

OTOMOBİL

OTOMOBİL

Devamını Oku
BTSO EKONOMİ ARŞİV