TÜRK EXIMBANK DESTEKLERİ

TÜRK EXIMBANK DESTEKLERİ

Türkiye’de ihracatın kurumsallaşmış tek destek kuruluşu olan Türk Eximbank’ın (Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.) temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Türk Eximbank, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir.

Türk Eximbank’ın, gelişmiş birçok ülkenin resmi destekli ihracat kredi kuruluşlarından farklı olarak kredi, garanti ve sigorta işlemlerini aynı çatı altında toplamış olması, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük oluşturulmasına imkan tanımaktadır.

Türk Eximbank tarafından 2018 yılında ihracat sektörüne 27,3 milyar doları nakdi kredi ve 16,9 milyar doları sigorta/garanti imkânı olmak üzere toplam 44,2 milyar dolarlık destek sağlamıştır. Bu tutar, Türkiye ihracatının yaklaşık %26’sına tekabül etmektedir. Diğer taraftan, 2019 yılında bu desteğin 29,4 milyar doları nakdi kredi ve 19 milyar doları sigorta/garanti imkânı olmak üzere % 10’luk bir artışla toplam 48,4 milyar dolara yükseltilmesi hedeflenmektedir. Böylece, Türkiye ihracatının %27’sine destek sağlanmış olacaktır.

Bu desteklerin sağlanabilmesine imkan verilebilmesini teminen Banka’nın ödenmiş sermayesi 4,8 milyar TL’den 6,3 milyar TL’ye yükseltilmiştir. Söz konusu sermaye artışının kaldıraç etkisi ile Eximbank’ın başta KOBİ’ler olmak üzere tüm ihracatçılara sağlamış oluğu finansman desteği artarak devam edecektir. Diğer taraftan bu desteklerden ihracatçıların etkin bir şekilde faydalanabilmesi için 2018 yılı içerisinde açılan yeni şubeler ve irtibat büroları ile ihracatçılara yakından hizmet anlayışı devam ettirilmiştir. Ayrıca ihracatçıların Eximbank’ın sağlamış olduğu finansmana erişiminde banka teminat mektubunun yanı sıra diğer teminat unsurları da kabul edilmeye devam edilerek ihraçatçıların finansman maliyeti aşağıya çekilmiştir.

Türk Eximbank’ın Türk ihracatına sağladığı destekler temel olarak üç sacayağına dayanmaktadır. Doğrudan ihracatçılarımıza sağlanan kısa ve orta/uzun vadeli krediler, ihracatçılarımızın alıcılarına sağlanan alıcı kredileri ile ihracatçılarımızın gerek yurtdışı ve gerekse yurtiçi alıcılarına yaptıkları vadeli satışların tahsilat riskini bertaraf etmek amacıyla sunulan alacak sigortası bu üçlü sacayağının unsurlarını oluşturmaktadır. Banka’nın bu üç ana destek unsuru kapsamda ihracatçılarımızın ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış 29 ürünü bulunmaktadır. Bu ürünler hakkında detaylı bilgiye www.eximbank.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

İHRACAT KREDİLERİ
Türk Eximbank direkt olarak ihracatçımızın finanse edildiği ve borçlandırıldığı İhracat Kredileri ile ihracatçılar için yüksek limitli, düşük maliyetli hızlı ve etkin finansal çözümler sunmaktadır.
Mal ve döviz kazandırıcı hizmetlerin ihracatı Sevk Öncesi Reeskont Kredisi programı ile yıllık LIBOR/EURIBOR+0,40’tan başlayan faiz oranlarıyla finanse etme imkânı sunulmaktadır. İhracatçı firmanın sevkiyat öncesi ve sonrası dönemde oluşan finansman ihtiyaçları, T.C. Merkez Bankası tarafından Türk Eximbank’a tanınan 21.6 milyar ABD Doları tutarındaki limit çerçevesinde uygun maliyetli çözümler ile karşılanmaktadır.

SİGORTA VE KREDİ TEK ÇATI ALTINDA
Sevk Sonrası Reeskont Kredisi
Sevk Öncesi Reeskont Kredisi ile aynı limit ve maliyet yapısıyla ek bir teminat maliyeti yaratmadan finansman imkanı sağlanabilmektedir. Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası programı kapsamında güvence altına alınan 360 güne kadar vadeli ihracat alacakları temlik alınmak suretiyle Türk Eximbank tarafından iskonto edilebilmektedir. Böylece hem ihracat alacakları sigorta kapsamına alınmakta hem de kısa sürede söz konusu alacaklar iskonto edilerek öngörülebilir bir nakit akışı sağlanabilmektedir.
İhracatta bir adım önde olmak için; orta ve uzun vadeli finansman İhracat sürecinde; ihracatçılara, imalatçı-ihracatçı, ihracata yönelik mal üreten bütün imalatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara işletme sermayesi ihtiyaçları için İşletme Sermayesi Kredisi kapsamında 3 yıl vadede, imalatçı-İhracatçı, ihracata yönelik mal üreten bütün imalatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara makine ve ekipman konulu yatırım harcamaları için Yatırım Kredisi kapsamında 5 yıla kadar vadede finansman imkanı sağlanmaktadır.

ALACAK SİGORTASI
Türk Eximbank, alacak sigortası alanındaki 30 yıllık deneyimi ile “güçlü ihracat, güçlü ekonomi” hedefi için çalışmakta, ihracatçı firmaları ticari ve politik risklere karşı koruyarak hem yurt dışı hem de yurt içi satışlar için güvence sağlamaktadır.
Yurt dışı ve yurt içi mal/hizmet satışlarından doğan alacaklara, yurt dışında ticari ve politik; yurt içinde ise ticari risklere karşı tahsilat güvencesi sağlanmaktadır. Söz konusu risklerden kaynaklanabilecek zararlar Türk Eximbank tarafından karşılanmaktadır. Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi (Alacak) Sigortası kapsamında ihracatçı firmaların bir yıldan kısa vadeli tüm ihracat alacağı sigortalanmakta ve finansmana konu olmakta iken, Spesifik İhracat Kredi (Alacak) Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı vasıtasıyla orta ve uzun vadeli hizmet ve sermaye/yatırım malı ihracatının işlem bazında sigortalanması ve sonrasında sadece mal ihracatından doğan sigortalı alacağın iskonto edilmesi mümkün kılınmaktadır.

Türk Eximbank’ın sunduğu sigorta ürünlerinden bir diğeri de Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Öncesi Risk Programı’dır. Bu program çerçevesinde, ihracatçı firma ile alıcı arasında imzalanmış olan Satış Sözleşmesi gereğince üretilen ve henüz sevkiyata konu olmamış mallar için, ihracatçının, Satış Sözleşmesi’nin gereklerini yerine getirmek amacıyla yaptığı harcamalar, ticari ve/veya politik risklere karşı belirli limitler dâhilinde sigortalanmaktadır.Türk ihracatçıları, alacak sigortasının sağladığı güven mekanizması ile yeni pazarlara güvenle açılmakta, alıcılarına vadeli ödeme koşulları sunarak rekabet gücü ve yeni pazarlar kazanmaktadır.

Türk Eximbank tarafından dünyanın 238 ülkesinde yerleşik alıcılar hakkında bilgi temin edilmekte risk analizi yapılmakta, her bir alıcı için belirlenen limitler dâhilinde, sevkiyatlar her türlü ticari ve politik risklere karşı sigortalanmaktadır. Ayrıca ihracat alacak sigortası poliçesi teminat gösterilerek Türk Eximbank’ın yanı sıra diğer bankalardan da finansman sağlanabilmektedir. Ticari alacakların riskinin yönetilmesi ve finansman olanağı sağlanması yolları ile ihracatçı firmaların aktif yönetimine yardımcı olunmakta, bu şekilde güçlü bir mali yapıya kavuşmaları sağlanmaktadır.

ULUSLARARASI KREDİLER
Uluslararası Krediler, Türkiye’den gerçekleştirilecek mal ihracatına veya yurt dışındaki projelere yönelik yurt dışındaki alıcıların kredi borçlusu olduğu tek kredi/ garanti programıdır. Kredinin borçlusu, devlet garantisi altında ilgili ülkenin kamu kurum ve kuruluşları olabildiği gibi Türk Eximbank tarafından muteber kabul edilerek limit tahsis edilen yurt dışı bankalar da olabilmektedir.

Alıcı kredisi niteliğinde olan Uluslararası Krediler için kredi tutarları işlem bazında belirlenmektedir. Vade seçenekleri OECD düzenlemeleri çerçevesinde ihracata konu olan malın ya da projenin niteliğine göre 6 ay ile 18 yıl arasında değişmektedir.

Yurt Dışı Bankalar Alıcı Kredisi
Türk Eximbank tarafından muteber kabul edilerek limit tahsis edilen yurt dışı bankalar aracılığı ile, Türkiye’den gerçekleşecek mal ihracatına yönelik olarak alıcı kredisi kullandırılmaktadır.

Yurt İçi Bankalar Alıcı Kredisi
Uluslararası Krediler kapsamında yeni geliştirilen kredi programı ile yurt içi bankaların yurt dışında yerleşik şubeleri, iştirak banka ve muhabir bankaları aracılığı ile Türkiye’den tüketim ve sermaye malı ithal edecek firmalara kredi kullandırılmaktadır.

İhracat Alacakları İskonto Programı
İhracat alacaklarının Türk Eximbank Spesifik İhracat Kredi (Alacak) Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı kapsamında sigortalanması ile ihracatçı firmalara finansman imkanı sunulmaktadır. Söz konusu sigorta poliçesi Türk Eximbank tarafından teminat olarak kabul edilerek, Türk firmalarının mal mukabili, vesaik mukabili veya akreditiften doğan ihracat alacakları sevk sonrası aşamada iskonto edilmektedir.
 

Yazıyı Paylaş:    

Diğer İçerikler

Hedef Pazar Kenya

Hedef Pazar Kenya

Hedef Pazar Kenya

Devamını Oku
Dünya ve Türkiye Ekonomisinde İkinci Yarı Beklentileri

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde İkinci Yarı Beklentileri

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde İkinci Yarı Beklentileri

Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Turizm Konseyi Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Turizm Konseyi Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Turizm Konseyi Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Devamını Oku
BTSO EKONOMİ ARŞİV