Can Fuat Gürlesel

Can Fuat Gürlesel

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI İLE SANAYİLEŞMEYE DÖNÜŞ 

Türkiye ekonomisinde yaşanan yapısal sorunlardan birisi sanayileşme eğiliminin yavaşlaması ve Türkiye’nin sanayileşmeden uzaklaşmasıydı. On birinci kalkınma planı ile sanayileşmeye yeniden büyük ağırlık verileceği görülmektedir. Eylem planları uygulanırsa 2023 yılına kadar önemli bir sanayileşme hamlesi yaşanacaktır.        

Kalkınma Planının Öncelikleri Milli Teknoloji Hamlesine Dayalı Sanayileşme   

Kalkınma Planı, Türkiye’nin her alanda verimliliği artırarak, milli teknoloji hamlesiyle uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanmasına yönelik daha fazla değer üreten bir ekonomik ve sosyal kalkınma süreci öngörmektedir. Plan, istikrarlı ve güçlü ekonomi, rekabetçi üretim ve verimlilik, nitelikli insan ve güçlü toplum, yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre ile hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim gelişme eksenleri olmak üzere beş temel eksenden oluşmaktadır. Bu yaklaşımla, imalat sanayiinde belirlenen öncelikli sektörler başta olmak üzere yerli üretimin artırılması ve sanayileşmenin hızlandırılması öngörülmektedir.  

İmalat Sanayinde Sayısal Hedefler 

 

Plan döneminde imalat sanayinin cari fiyatlarla GSYH içindeki payının yüzde 19,1’den yüzde 21’e çıkarılması hedeflenmektedir. Diğer sayısal hedefler şöyledir; imalat sanayi ihracatının 158,8 milyar dolardan 210 milyar dolara çıkarılması, öncelikli sektörlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payının yüzde 37,9’dan yüzde 46,3’e çıkarılması, orta yüksek teknolojili sanayilerin imalat sanayi ihracatı içindeki payının yüzde 36,4’ten yüzde 44,2’ye çıkarılması.          

 

İmalat Sanayinde Öncelikli Sektörler  

 

İmalat sanayii sektörlerinin ticaret, üretim, katma değer, istihdam ve teknoloji düzeylerinin karşılaştırılması ve sektörler arası ileri ve geri bağlantılarının analizi sonucunda aşağıdaki öncelikli sektörler belirlenmiştir. Makine-elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik, raylı sistem araçları, kimya, ilaç tıbbi cihaz. Ayrıca, Türkiye’de üretilebildiği halde iç talebi karşılamakta yeterli olmayan ürünlerin üretiminin artırılması öngörülmektedir.  

 

İmalat Sanayinde Hedefler ve Destekler    

 

Plan dönemi boyunca öncelikli imalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede imalat sanayinde güçlü bir Ar-Ge ve yenilik yaklaşımı uygulamaya konularak kritik teknolojilere ağırlık verilecek; ihtiyaçlara, sanayi altyapısına ve potansiyelimize uygun olan aynı zamanda ihracatta rekabet gücümüzü artıracak ürün ve ürün gruplarının üretiminin entegre destek programlarıyla öncelikli olarak desteklenmesi sağlanacaktır.  

 

Sanayide Yeni Kurumsal Yapılar  

 

Yerli üretimi ve teknolojik dönüşümü destekleyecek sanayileşme politikalarının kurumlar arası eşgüdüm ve üst düzey sahiplik içerisinde oluşturulması ve uygulanması için güçlü bir kurumsal yapı oluşturulacaktır. Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesinde üst düzey karar almak üzere Cumhurbaşkanı başkanlığında ilgili kurumların en üst düzey yöneticilerinin katılımıyla “Sanayileşme İcra Kurulu” oluşturulacaktır.  

 

Sanayinin Finansmanı; Kalkınma ve Yatırım Bankası    

 

Kalkınma ve Yatırım Bankasının başta öncelikli sektörler olmak üzere sanayi yatırımlarına desteği güçlendirilecektir. Plan döneminde Kalkınma ve Yatırım Bankasının öz sermayesi 10 milyar TL artırılacaktır. Kalkınma ve Yatırım Bankası öncelikli sektörlerde kullandırılmak üzere yurt dışından uzun vadeli fon temin edecektir.  

 

Kalkınma ve Yatırım Bankası firmalara proje analiz aşamasından projeyi izlemeye kadar tüm aşamaları kapsayan ekonomik, mali ve teknik yatırım danışmanlığı desteği verecektir. Kalkınma ve Yatırım Bankası, ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda öncelikli sektörler başta olmak üzere, sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırımların ve projelerin desteklenmesi, sermaye ve fon kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması amacıyla Türkiye Kalkınma Fonu kuracaktır.  

Son söz; plana sadık kalınırsa 2023 yılına kadar yoğun bir sanayileşme hamlesi yaşanacaktır.   

Yazıyı Paylaş:    

Diğer İçerikler

İncir Fiyatlarındaki Dalgalanma İncir İhraç Tarihinden Kaynaklı

İncir Fiyatlarındaki Dalgalanma İncir İhraç Tarihinden Kaynaklı

İncir Fiyatlarındaki Dalgalanma İncir İhraç Tarihinden Kaynaklı

Devamını Oku
BTSO, Online Panellerle Ticaretin Yol Haritasını Belirliyor

BTSO, Online Panellerle Ticaretin Yol Haritasını Belirliyor

BTSO, Online Panellerle Ticaretin Yol Haritasını Belirliyor

Devamını Oku
Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Devamını Oku
BTSO EKONOMİ ARŞİV