Sermaye Şirketlerinde Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Kısıtlamaları Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yapıldı

Sermaye Şirketlerinde Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Kısıtlamaları Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yapıldı

17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirus (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ("Kanun") Geçici 13. madde eklenmişti.

Kanunun Geçici 13. Maddesine göre, özetle; 30.09.2020 tarihine kadar sermaye şirketlerinde 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebileceği, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği düzenlenmiştir.
Hatırlanacağı üzere 18.09.2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kapsamında, 17 Eylül 2020 tarih ve 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.09.2020 tarihine kadar uygulanması öngörülen kar payı dağıtımına ilişkin kısıtlamanın uygulama süresi 3 ay süre ile 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

28 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ) ile kâr payı dağıtımına ilişkin istisnalar başlıklı Tebliğ’in 5. Maddesi ve Bakanlıktan Uygun Görüş Alınması başlıklı 6. Maddesinde yer alan “kâr payı” ifadeleri “kâr payı veya kâr payı avansı” olarak değiştirilmiştir. Böylelikle ilgili Tebliğ’in kâr payı dağıtımı kısıtlamasından istisna tutulacak sermaye şirketlerinin belirlendiği 5. maddesine “kâr payı avansı” da dahil edilmiştir. Dolayısıyla, kar pâyı veya kâr payı avansı dağıtımından istisna tutulacak ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygunluk verilecek bu şirketlerin belirlenmesinde kâr payının yanı sıra kâr payı avansı da kriterler kapsamına alınmış bulunmaktadır. Özetle;

a) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek-2’nci ve geçici 23’üncü maddesi uyarınca yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi uyarınca nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20’nci maddesi ve ilgili Kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı veya kâr payı avansı dağıtımı kararı alınan şirketler,

b) Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının veya kâr payı avansının yarısından fazlasının, Kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla,  kâr payı veya kâr payı avansı dağıtımı kararı alınan şirketler ve

c) Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının veya kâr payı avansının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 31.12.2020 tarihi sonuna kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla,  kâr payı veya kâr payı avansı dağıtımı kararı alınan şirketler kâr payı veya kâr payı avansı dağıtımı yapabilmektedir.
Ancak bu şirketlerin kâr payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi veya kâr payı avansı dağıtımı yapılabilmesi için Ticaret Bakanlığı’ndan uygun görüş alınması zorunludur. Uygun görüş alınması için sermaye şirketleri aşağıdaki belgelerle birlikte Ticaret Bakanlığı’na başvurmalıdır.

  • Genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği,
  • Şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ile kâr veya zarar tablosuna ek olarak aşağıdaki belgeler
  • Yukarıda a) bendinde öngörülen istisna uyarınca kâr payı veya kâr payı avansı dağıtımı yapılacak şirketlerde; anılan bentte belirtilen desteklerden yararlanılmadığına ilişkin kanıtlayıcı belge,
  • Yukarıda b) bendinde öngörülen istisna uyarınca kâr payı veya kâr payı avansı dağıtımı yapılacak şirketlerde; dağıtılacak kâr payının veya kâr payı avansının yarısından fazlasını alma hakkı olanların başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt yükümlülüğünü kanıtlayıcı belge,
  • Yukarıda c) bendinde öngörülen istisna uyarınca  kâr payı veya kâr payı avansı dağıtımı yapılacak şirketlerde; kredi sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmeleri kapsamında ifa yükümlülüklerini kanıtlayıcı belge.

Tebliğ, Cumhurbaşkanı kararı ile 30.09.2020 tarihine kadar uygulanması öngörülen kar payı dağıtımına ilişkin kısıtlamanın uygulama süresini 3 (üç) ay süre ile 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldığını bir kez daha belirtmektedir.

Yazıyı Paylaş:    

Diğer İçerikler

Ar-Ge Üssü BUTEKOM’dan Özel Sektöre Test, Analiz ve Muayene Desteği…

Ar-Ge Üssü BUTEKOM’dan Özel Sektöre Test, Analiz ve Muayene Desteği…

Ar-Ge Üssü BUTEKOM’dan Özel Sektöre Test, Analiz ve Muayene Desteği…

Devamını Oku
2021, Yenilenebilir Enerjinin Yıldızının Parlayacağı Bir Yıl Olacak

2021, Yenilenebilir Enerjinin Yıldızının Parlayacağı Bir Yıl Olacak

2021, Yenilenebilir Enerjinin Yıldızının Parlayacağı Bir Yıl Olacak

Devamını Oku
Bakan Yardımcısı Fatma Varank, BTSO İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü İstişare Toplantısı’na Katıldı

Bakan Yardımcısı Fatma Varank, BTSO İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü İstişare Toplantısı’na Katıldı

Bakan Yardımcısı Fatma Varank, BTSO İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü İstişare Toplantısı’na Katıldı

Devamını Oku
BTSO EKONOMİ ARŞİV