Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yürütülen Kümelenme Destek Programı'ndan yararlanan kümelenmeler, yerli malı makine ve teçhizat satın alması durumunda bu harcamaya ilişkin destek oranına ayrıca yüzde 15 ek destek almaya hak kazanacak.

DEĞERLENDİRME KURULU OLUŞTURULACAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Kümelenme Destek Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Kümelenme Destek Programı Değerlendirme Kurulu oluşturulacak. Söz konusu program, Bakanlığın ilgili genel müdürlüğünce yürütülecek ve genel müdürlükçe çağrı ilanı ve ön değerlendirme, desteklenecek programın ilanı, destek ödemesinin gerçekleştirilmesi gibi işlemler yapılacak. Genel müdürlükçe, ön değerlendirmeden geçen başvurular Değerlendirme Kurulu’na sunulacak.

EN AZ 20 FİRMA ŞARTI
Yönetmelik kapsamında kümelenme birlikteliğinin desteklenebilmesi için birbirleriyle ilgili veya ilişkili sektör veya konularda faaliyet gösteren en az 20 firmanın birliktelik içinde bulunması zorunlu olacak. Destek programına ilişkin çağrı, Bakanlık tarafından hazırlanarak ilan edilecek. Başvuru da kümelenme birlikteliği koordinatörü tarafından başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, çağrıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığa yapılacak. Sonuçların ilan edilmesini takiben, desteklenmesi uygun görülen kümelenme birliktelikleri, Bakanlık tarafından belirlenen sürede kümelenme birlikteliğini temsil etmek üzere kurduğu veya belirlediği kümelenme teşebbüsünü Bakanlığa bildirecek. Kümelenme teşebbüsleri, bünyesinde koordinatörün yer aldığı bir "Kümelenme Birlikteliği Yürütme Kurulu" oluşturacak.

İŞ PLANI BÜTÇESİNİN YÜZDE 70'İNE KADAR DESTEK
Desteklenmeye uygun görülen iş planının toplam bütçesi, kümelenme teşebbüsünün nakdi katkı tutarı ile kümelenme teşebbüsü veya kümelenme birlikteliği üyelerinin ayni katkı tutarı toplamından oluşacak. Bakanlıkça sağlanacak geri ödemesiz destek oranı, her bir iş planı tamamlandığında, iş planı toplam bütçesinin yüzde 70'ini geçemeyecek. Destek oranı, yüzde 70'i aşmamak koşuluyla Bakanlık tarafından belirlenen öncelikli alanlara göre farklılaştırılabilecek. Kümelenme teşebbüsü tarafından, iş planının uygulanması kapsamında yerli malı belgesi ile tefrik edilen makine ve teçhizatın satın alınması durumunda bu harcamaya ilişkin destek oranına ayrıca yüzde 15 ilave edilecek. Bakanlıkça, desteklerin verilebilmesi için faaliyet raporunda yer alan iş veya işlemlerin idari ve teknik yönden iş planına uygunluğu kontrol edilecek. Gerçekleştirilen iş veya işlemlerin uygun bulunması durumunda, yeminli mali müşavir tarafından onaylanan kümelenme teşebbüsü harcamaları ve ayni katkılar esas alınarak destek ödemesi yapılacak.