Türkiye ekonomisinin yaklaşık %99’unu oluşturan KOBİ’ler, ekonomide uzun yıllardır varlıklarını sürdürmektedir. Rekabet gücünü etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında; makro ve mikro ölçekte faktörler, Ar-Ge faaliyetleri, dış ticaret, devletin ekonomideki yeri, eğitim seviyesi, demografik ve kültürel yapı ile daha birçok faktör yer almaktadır.

KOBİ’ler aynı zamanda ‘sürdürülebilir kalkınma’ kavramının merkezinde yer almaktadırlar. Sürdürülebilir kalkınma yani doğal kaynakların yok edilmesi tehlikesinin minimum olduğu bir kalkınma, KOBİ’ler gibi doğal ortama zarar verecek teknolojiler yerine emek yoğun, düşük veya orta teknoloji kullanan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin katkıları ile olabilecektir. Ayrıca KOBİ’ler düşük sermaye ve emek yoğun üretimleri ile gelişme seviyesi düşük bölgelerin de gelişimini sağlayarak bölgesel arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına da katkı sağlamaktadırlar.

Sanayi ve hizmet sektörlerindeki KOBİ’lerin toplam ciro ve istihdamdaki önemli paylarının yanı sıra, özellikle oluşturulan emisyonun büyüklüğü ve elektrik tüketimi nedeniyle imalat sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerin yeşil dönüşüme teşvik edilmesi de önem arz etmektedir. Bu süreçte firmaların kaynaklarını daha verimli kullanmaları, enerji tasarruflarını ve verimliliklerini artırmaları, çevreye zararlı maddeleri aşamalı olarak kaldırmaları, fosil yakıtları yenilenebilir enerji ile ikame etmeleri ve kurumsal sorumluluklarını artırmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda, Dünya Bankası ile Türkiye'deki sanayi firmaları için etkin bir yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından toplam 450 Milyon ABD Doları bütçe ile Türkiye Yeşil Sanayi Projesi (2023-2029) hayata geçirildi.

Proje Ortakları: KOSGEB (250 milyon USD), TÜBİTAK (175 milyon USD), STB (25 milyon USD) olarak süreci yönetmeleri hedefleniyor.

Türkiye Yeşil Sanayi Projesinin üç bileşeni bulunur. Bu bileşenler;

  • Birinci bileşen; KOSGEB aracılığıyla  KOBİ'lere yeşil dönüşüm süreçlerinde geri ödemeli olarak destekler  sunulacak. Bu destek kapsamında, yenilenebilir enerji, kaynak  verimliliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi alanlarında faaliyetler desteklenecektir.
  • İkinci bileşende; TÜBİTAK tarafından  Türkiye'de yeni yeşil teknolojilerin geliştirilmesini içeren yeşil  inovasyon faaliyetlerinde bulunan firmaları hedeflenecektir. Yeşil  start-up’lar, KOBİ'ler, büyük firmalar veya firma ortaklıklarının  başvurabileceği alanlar, yeşil dönüşüme veya daha yüksek verimliliğe  destek olan Ar-Ge, prototip  ve yeni ürün/ prosesler desteklenecektir.
  • Üçüncü bileşende ise, Sanayi ve  Teknoloji bakanlığına sağlanacak olup, Bakanlığın Proje Yönetimi,  İhtiyaç Analizi, Kapasite Geliştirme, Yeşil Sanayi Akademisi, Yeşil  İzleme Sistemi ve Tanıtım ve Yaygınlaştırma kabiliyetlerinin arttırılması desteklenecektir. (https://tgip.sanayi.gov.tr )